Synerga Invest

Synerga Invest

ul. Lokajskiego 8/15
02-793 Warszawa
NIP 948-202-70-24
REGON 141360404
Nr konta bankowego 70 1140 2004 0000 3102 7497 3684
mBank S.A.

Zadaj pytanie / opisz swój problem - to nic nie kosztuje

Imię i nazwisko (lub nazwa firmy): *
E-mail: *
Telefon:
Zapoznałem się z regulaminem: *
Sprawa dotyczy:
Treść zapytania:
* - pola wymagane

Cennik

  • wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym - bezpłatnie
  • wzory umów sprzedaży samochodu, najmu lokalu, pożyczki - bezpłatnie
  • internetowa porada prawna (obejmuje udzielenie odpowiedzi za zadane pytanie) - od 50 zł
  • kompletny sprzeciw od nakazu zapłaty - 50 zł
  • projekty pism procesowych / umów - od 100 zł
  • windykacja należności - cena ustalana indywidualnie
  • stała obsługa prawna - cena ustalana indywidualnie
  • pośrednictwo kredytowe - bezpłatnie
  • odbiór techniczny mieszkania / domu - 200/300 zł
  • wszelkie inne sprawy - ceny ustalane w drodze indywidualnych negocjacji
Wszystkie podane powyżej ceny są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT). W przypadku konieczności dojazdu, cena nie obejmuje dojazdu powyżej 30 km od siedziby Naszej firmy.

Przydatne odnośniki

Regulamin

§ 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Internetu, zwany dalej regulaminem określa zasady świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego oraz technicznego na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu przez serwis, którego właścicielem jest Synerga Invest z siedzibą w Warszawie.

2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz.1204).

§ 2. 1. Umowa z niniejszym serwisem zostaje zawarta z chwilą dokonania wpłaty na konto Synerga Invest podane w zakładce Kontakt lub – jeżeli tak wyraźnie wynika z treści oferty złożonej przez serwis – po złożeniu zamówienia na wykonanie określonych w niniejszym serwisie usług, po wcześniejszym złożeniu zapytania za pośrednictwem wskazanego na stronie internetowej formularza kontaktowego oraz akceptacji treści niniejszego regulaminu wyrażonej w formie oświadczenia o zapoznaniu się z jego treścią. Wymienione elementy warunkują zawarcie umowy z serwisem i ich spełnienie jest każdorazowo wiążące.

2. Wszystkie oferowane przez serwis usługi są świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż w sprawach indywidualnych możliwe jest zawarcie pomiędzy Stronami odrębnej umowy.

§ 3.1. Serwis Synerga Invest świadczony za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta osobom trzecim informacji i treści przekazanych Klientowi przez serwis w związku ze świadczeniem usług.

2. Za kompletność materiałów i prawdziwość przekazanych informacji pełną odpowiedzialność ponosi Klient. Klientowi nie służy prawo do żądania odszkodowania jeśli serwisowi nie przekazał kompletnych materiałów, lub nie udzielił prawdziwych lub wyczerpujących informacji koniecznych do wykonania zamówionej usługi.

3. Serwis ma prawo do odmowy wykonania danej usługi bez podania przyczyny. W takim przypadku serwis powiadomi Klienta, iż wykonanie usługi nie jest możliwe a wszelkie wpłaty z tego tytułu dokonane przez Klienta zostaną mu niezwłocznie zwrócone.

4. Serwis ma również prawo odmowy wykonania danej usługi / porady / ekspertyzy w przypadku gdy treść usługi powodowałaby naruszenia prawa. W tym przypadku Serwis w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania poinformuje o wymienionym fakcie Klienta.

§ 4.1. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Zamówione jednak usługi polegające na opracowaniu dokumentów / opinii / ekspertyz / analiz przekazywane są Klientom zasadniczo w dni robocze, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Klienta w nieskrępowany sposób. Materiały wysłane do Klienta po godz. 20*00 danego dnia traktuje się jako doręczona w dniu następnym o godz. 8*00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1:00).

2. Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w jego pracy spowodowane nagłymi wypadkami, działaniem siły wyższej bądź też prowadzeniem prac konserwacyjnych serwisu..

§ 5. 1. Zawarte w przesłanym za pośrednictwem niniejszej strony internetowej formularzu zgłoszeniowym zagadnienie zostaje poddane wstępnej analizie i – o ile jego treść nie budzi wątpliwości – serwis wykonuje wycenę usługi i przesyła ją Klientowi do akceptacji.

2. Ryzyko mylnego wypełnienia formularza ponosi Klient.

3. Każdorazowa wycena zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, a także nakładów czasowych specjalisty rozpatrującego przedstawione zagadnienie. Znajdujący się na stronie internatowej cennik, zgodnie z podaną w nim informacją, dotyczy wyłącznie kategorii usług w nim wyraźnie określonych.

4. W przypadku akceptacji oferty serwisu, Klient – w przypadkach wyraźnie określonych w ofercie – dokonuje wpłaty kwoty wyceny na rachunek bankowy Synerga Invest prowadzony w Toyota Bank Polska S.A. nr 94 2160 0003 2000 1541 5659. Serwis oświadcza, iż ww. numer rachunku bankowego jest jedynym możliwym rachunkiem do uiszczenia opłaty i nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie w/w opłaty na inny rachunek bankowy niż wskazany.

5. Niezwłocznie, w terminie wyraźnie wskazanym w ofercie, serwis po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na prawidłowe konto bankowe wykonuje zlecone przez Klienta usługi.

6. W każdym jednak przypadku, gdy w trakcie wykonywania danej usługi koniecznym okaże się pozyskanie dodatkowych materiałów bądź informacji, serwis kontaktuje się z Klientem w sposób określony przez Klienta na etapie składania  zapytania (email lub email i telefon) w celu uzuskania tych informacji lub materiałów. Za wszelkie opóźnienia w przekazaniu serwisowi żądanych materiałów bądź informacji oraz za ich kompletność i prawdziwość wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.

7. W każdym przypadku, gdy usługa wykonywana jest w oparciu o zlecenie odrębnie regulujące sposób jego realizacji, treść umowy / zaakceptowanej przez Klienta oferty ma znaczenie rozstrzygające.

8. Wszelkie terminy związane z realizacją danego zlecenia liczone są od daty (chwili) uzyskania przez serwis pełnych danych od Klienta. W każdym przypadku gdy w trakcie realizacji danego zlecenia zajdzie potrzeba uzupełnienia przez Klienta zapytania o istotne dane, dokumenty lub informacje, wszelkie terminy ulegają przedłużeniu o czas oczekiwania na przesłanie tych danych / materiałów.

§ 6. 1. Umowa z serwisem wygasa z dniem wykonania danej usługi (zgodnie z zasadami określonymi w ofercie).

2. Wypowiedzenie zlecenia przez Klienta w trakcie jego realizacji powoduje jego rozwiązanie. Serwis zachowuje jednak prawo do otrzymanego wynagrodzenia a w przypadku, gdy wynagrodzenie miało być wypłacone po wykonaniu usługi, zachowuje prawo do wynagrodzenia za prace wykonane. W przypadku braku wpłaty przez Klienta należnego serwisowi wynagrodzenia, Klient obowiązany jest do jego zapłaty na pierwsze pisemne wezwanie serwisu w terminie i na konto bankowe wskazane w stosownym wezwaniu.

§ 7. 1. Usługa jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Klienta. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Klienta pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej usługi i wyklucza jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu względem serwisu.

2. Serwis oświadcza, iż zachowa w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z realizacją zlecenia.

§ 8.1. Klient, który ma zastrzeżenia do wykonanej usługi lub terminu jej realizacji, ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia zlecenia.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni roboczych od daty wpływu stosowanego zgłoszenia.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie.


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Synerga Invest