Doradztwo prawne


Klientom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy szybką i profesjonalną pomoc prawną. Wszelkie sprawy staramy się wyjaśniać w sposób maksymalnie przystępny i zrozumiały. Zawsze, jeżeli do prawidłowego wyjaśnienia jakiegoś problemu potrzeba specjalistycznej wiedzy problem rozstrzygamy z udziałem fachowców z danej dziedziny.

  • PRAWO CYWILNE - umowy (zlecenia, dzieło, o roboty budowlane, inwestycyjne, sprzedaży, zamiany, leasingu, najmu, pożyczki, zastawu, etc.), opinie prawne, dochodzenie należności (pozwy, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, skargi, sprzeciwy, zażalenia, apelacje)
  • NIERUCHOMOŚCI - obsługa transakcji (umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia), przetargi, aukcje, licytacje, księgi wieczyste (zakładanie, wpisy), regulowanie stanów prawnych, zasiedzenia, służebności, w tym dochodzenie należności z tytułu służebności przesyłu, reklamacje i dochodzenie odszkodowań z tytułu wad wykonawczych
  • KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - zakładanie i rejestracja spółek, fundacji, stowarzyszeń, status OPP, zgłaszanie wszelkich zmian, przekształcenia, zmiany właścicielskie
  • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - dokumentacja przetargowa, umowy, protesty, odwołania, spory dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
  • PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - umowy dotyczące realizacji systemów komputerowych, stron WWW, umowy licencyjne, wdrożeniowe, umowy dotyczące szkoleń IT, ochrona i dochodzenie należności z tytułu praw autorskich
  • PRAWO ADMINISTRACYJNE - pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, zgłoszenia w trakcie procesu budowlanego, zmiany przeznaczenia i podziały nieruchomości, odwołania od decyzji podatkowych, ZUS i KRUS  

W serwisie - w celu bliższej prezentacji naszej oferty - udostępniliśmy zupełnie bezpłatnie kilka dokumentów, do wykorzystania przez zainteresowanych.

Chcielibyśmy Naszym Klientom zwrócić przede wszystkim uwagę na opracowany w oparciu o doświadczenia zdobyte w sądach wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W ciągu 2 lat działalności e-Sad załatwił ponad 2 miliony skierowanych do niego spraw. Z praktyki wiemy, iż bardzo wiele dochodzonym przed e-Sądem wierzytelności ma charakter bardzo wątpliwy.

[Sprzeciw od nakazu zapłaty] e-Sąd wydając nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym opiera się bowiem wyłącznie na twierdzeniach wierzyciela zawartych w pozwie - art. 505[32]. K p c. Sąd nie weryfikuje prawdziwości tych twierdzeń ani zgłoszonych dowodów. Otrzymując nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy zawsze pamiętać, iż na wniesienie ewentualnego sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym mamy 14 dni, od dat odbioru korespondencji z e-Sądu (art. 502. § 1  K p c). Wniesienie skutecznego sprzeciwu ma ten skutek, iż nakaz zapłaty traci stosownie do art. 505[36]. § 1  K p c  moc i e-Sąd przekazuje sprawę do dalszego rozpoznania przez sąd właściwości ogólnej. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozwany (dłużnik) może wnieść pisemnie jak również w formie elektronicznej (w takim jednak przypadku, dalsza korespondencja z e-Sądem odbywać się będzie wyłącznie w drodze elektronicznej). Sąd właściwości ogólnej, po wcześniejszym uzupełnieniu przez powoda pozwu, wezwie pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sposób odpowiedni do postępowania w jakim sprawa będzie dalej rozpoznawana. Może się również okazać, iż sprawa po skutecznym wniesieniu sprzeciwu przez pozwanego, wobec nie usunięcia przez powoda braków pozwu zostanie umorzona - art. 505[37]. § 1  K p c. Więcej na Naszym blogu.

[Służebność przesyłu] Kolejną kwestią na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, jest możliwość żądania przez właścicieli gruntów, na których znajdują się urządzenia przesyłowe lub przez które przebiegają  sieci energetyczne, telefoniczne, ciepłownicze, gazowe, ciągi wodno-kanalizacyjne, stacje transformatorowe, etc. tzw. służebności przesyłu. Wprowadzone w sierpniu 2008 roku do Kodeksu cywilne przepisy dotyczące służebności przesyłu m.in. mają ułatwić uregulowanie istniejących na prywatnych działkach instalacji przesyłowych. Zgodnie z wolą ustawodawcy – art. 305[2]. § 2. K c – właściciel nieruchomości na której znajdują się urządzenia przesyłowe uprawniony jest żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Aby taki proces zainicjować należy do właściwego przedsiębiorstwa przesyłowego wystąpić ze stosownym wnioskiem (wzór obok). Należy również pamiętać, iż właścicielowi gruntu przysługuje również prawo żądania zapłaty przez przedsiębiorstwo przesyłowe opłaty za korzystanie z gruntu przez to przedsiębiorstwo za okres przed wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do sierpnia 2008. Tolerowanie przez właściciela nieruchomości faktu korzystania z jego nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe może prowadzić do zasiedzenia tejże służebności przez to przedsiębiorstwo.

Pliki do pobrania

Poniżej udostępniamy bezpłatnie wzory dokumentów do wykorzystania w celach prywatnych:


Niniejszy wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty ma zastosowanie wyłącznie do nakazów wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez tzw. e-Sąd. Dokument przed wysłaniem powinien być dokładnie wypełniony i czytelnie podpisany.

W razie wątpliwości zawsze można zwrócić się do Nas o pomoc w jego prawidłowym wypełnieniu.


Służebność przesyłu - wniosek o odszkodowanie za bezumowne korzystanie

Jesteś posiadaczem nieruchomości, przez którą przebiega sieć energetyczna, telefoniczna, ciepłownicza, gazowa, ciągi wodno-kanalizacyjne, stacje transformatorowe, etc.? Jeśli tak wiedz, że należy ci się od przedsiębiorstwa przesyłowego wynagrodzenie za korzystanie z twojej nieruchomości, w tym również odszkodowanie za bezumowne korzystanie z niej za okres od daty nabycia nieruchomości do dnia ustanowienia służebności przesyłu. Wykorzystaj nowe regulacje, wystąp do przedsiębiorstwa przesyłowego z żądaniem zapłaty należnego ci wynagrodzenia za korzystanie z Twojej nieruchomości. Dlaczego ktoś ma bezpłatnie korzystać z twojej własności czerpiąc z tego ogromne zyski? Wykorzystaj nasz wzór wystąpienia. 
W razie gdybyś potrzebował pomocy chętnie udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia na przystępnych warunkach finansowych.

Wzór umowy sprzedaży samochodu

Niniejszy projekt zawiera wszystkie wymagane przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003, Nr 124, poz. 1152 z pozn. zm.)  oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.)  wzory powiadomień.


Umowa stanowi standardowy wzór umowy najmu. Należy pamiętać, iż najbezpieczniejszą dla właścicieli mieszkań formą najmu lokali jest tzw. umowa najmu okazjonalnego, która winna spełniać cały szereg dodatkowych wymogów.

Wynajmujesz mieszkanie – chcesz uniknąć problemów – chętnie Ci pomożemy.


Zaprezentowany wzór umowy nie dotyczy pożyczek między podmiotami zwolnionymi z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych. Chcesz otrzymać wzór uwzględniający zwolnienie z tego podatku – skontaktuj się z nami, opisz z kim chcesz zawrzeć taką umowę i na jakich warunkach a My przygotujemy dla ciebie stosowną umowę spełniająca wszelkie wymogi wraz z wymaganymi deklaracjami / oświadczeniami.

Synerga Invest