Oferta dotycząca nieruchomości


Zakup mieszkania / domu

W ramach kompleksowej usługi doradztwa w nieruchomościach oferujemy wsparcie dotyczące: 

1. Umowa z deweloperem / spółdzielnią
- zaopiniowanie umowy
- pomoc w negocjowaniu warunków umowy
- weryfikacja stanu prawnego nieruchomości (stan prawny wynikający z treści ksiąg wieczystych i prawa miejscowego) 

2. Finansowanie inwestycji
- pomoc w uzyskaniu kredytu
- negocjowanie warunków umowy kredytowej z bankiem
- szczegółowe wyjaśnienie warunków  umowy kredytowej (prawa i obowiązki stron) 
- pomoc w realizacji warunków umowy kredytowej (ustanowienie wymaganych przez Bank zabezpieczeń)

3. Przygotowanie do zamieszkania
- pomoc wykwalifikowanego inżyniera budownictwa w odbiorach technicznych
- doradztwo prawne i techniczne na etapie zgłaszania wad i wykonywania napraw gwarancyjnych przed ostatecznym odbiorem od dewelopera / spółdzielni
- opracowanie umów oraz nadzór nad ekipami prowadzącymi prace wykończeniowe 
- wsparcie prawne i techniczne w okresie gwarancji na lokal / dom
 
Dodatkowo, w przypadku realizacji inwestycji mieszkaniowej realizowanej samodzielnie, oferujemy:
 • wsparcie prawne przy załatwianiu formalności administracyjnych związanych z rozpoczęciem budowy domu (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, przyłącza, etc)
 • pozyskanie finansowania oraz doradztwo w trakcie procesu realizacji umowy kredytowej (optymalizacja procesu budowlanego pod kontem wymogów związanych z uruchamianiem poszczególnych transz kredytu)
 • umowa z wykonawcą lub wykonawcami (przygotowania umowy bądź umów dotyczących realizacji całokształtu prac budowlanych)
 • pomoc w doborze ekip i nadzór inwestorski sprawowany co najmniej do zakończenia etapu stanu surowego zamkniętego (na życzenie Klienta, może dotyczyć również prac wykończeniowych)
 • opcjonalnie – zlecenie firmie współpracującej wykonanie projektu aranżacji wnętrz i nadzór nad realizacją projektu 
 • wsparcie prawne i techniczne na etapie zgłaszania budynku do użytkowania
 • pomoc prawna i techniczna w okresie obowiązywania gwarancji (spory gwarancyjne, naprawy, odszkodowania)

Inwestycje w nieruchomości gruntowe

Naszym Klientom  oferujemy, również pomoc w pozyskaniu nieruchomości gruntowych oraz ich późniejsze zagospodarowanie (podziały, przekształcenia, zabudowa, odsprzedaż). W ramach posiadanej bazy nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego położonych w bliskiej odległości od Warszawy (nie więcej niż godzina jazdy samochodem) posiadamy ponad 4 000 pozycji, z czego kilkaset mogących stanowić ciekawą formę inwestycji posiadanego kapitału. Model współpracy przedstawia się jak poniżej: 

 • Klient określa swoje preferencje biznesowe oraz wyznacza kwotę możliwego zaangażowania finansowego obejmującego cenę nabycia nieruchomości wraz z wynagrodzeniem doradcy
 • Doradca przedstawia ofertę nieruchomości, przy założeniu, iż poszczególne działki są nie mniejsze niż 1 ha (lub kompleks graniczących ze sobą mniejszych działek) oraz cena jest okazyjna 
 • Przedstawiane Klientowi nieruchomości obejmują wyłącznie działki o ustalonym stanie prawnym
 • Model wynagrodzenia doradcy za pomoc przy zakupie nieruchomości zakłada maksymalizację pozyskanej powierzchni za jak najniższą cenę.
 • Wynagrodzenie wynosi 0,20 zł (netto) / m2 pozyskanej powierzchni (im większa powierzchnia nabyta w niższej cenie tym proporcjonalnie wyższe wynagrodzenie doradcy)
 • W ramach współpracy oferujemy dodatkowo wsparcie w późniejszym zagospodarowaniu zakupionych nieruchomości (pomoc i doradztwo dotyczące urządzenia działki, podziału, zmiany przeznaczenia, ewentualnego zalesienia i pozyskania dopłat unijnych)
W ramach oferty dotyczącej inwestycji w nieruchomości – zarówno w zakresie zakupu lokali / domów czy to z rynku pierwotnego czy wtórnego oraz inwestycji w nieruchomości gruntowe – to wyłącznie Klient decyduje z jakiej usługi i w jakim zakresie chce skorzystać. 

Po otrzymaniu zapytania (które nie pociąga za sobą żadnych kosztów) przygotowujemy ofertę. Klient jednak sam decyduje czy skorzysta  z Naszej oferty w ramach, której możliwe jest:

 • doradztwo prawne dotyczące  wszelkich umów, procedur administracyjnych i sądowych dotyczących procesu nabywania nieruchomości,
 • opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii (zarówno prawnych, jak i technicznych),
 • pośrednictwo finansowe w zakresie uzyskania finansowania na zakup nieruchomości,
 • bezpośrednie sprawowanie nadzoru inwestorskiego (lub wykonywanie poszczególnych czynności wchodzących w jego zakres).
Klient, korzystający z większej ilości usług w ramach Naszej kompleksowej oferty zawsze otrzymuje rabat na wszystkie zamówione usługi.

Wykonawcy robót - dobór i nadzór

Z uwagi na skalę problemu nieuczciwych fachowców postanowiliśmy w Naszym serwisie kwestii  doboru wykonawców poświęcić odrębny wątek. Co robić aby ustrzec się oszustów lub partaczy? Jak postępować aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i stresu? Jak zapewnić aby wykonywane prac były najwyższej jakości i spełniały Nasze oczekiwania? W tym miejscu postaramy się Państwu udzielić kilku praktycznych porad dotyczących tych kwestii.

I. Pierwsze podstawowe kryterium doboru wykonawcy robót  budowlanych / montażowych to zasada ograniczonego zaufania. Do wszelkich niezwykle korzystnych ofert współpracy oraz referencji winno się podchodzić z rezerwą. Zawsze warto skorzystać z Internetu zapoznając się z opiniami o danym wykonawcy, referencje zaś zawsze powinny zostać zweryfikowane, jeśli to możliwe bezpośrednim kontaktem z osobą je wystawiającą. Można również weryfikację wykonawcy robót zlecić profesjonalistom – koszt takiej operacji w porównaniu z ewentualnymi stratami i stresem jest znikomy (w Naszej firmie od 100 zł).


II. W przypadku prac budowlanych / remontowych / adaptacyjnych – których wartość zwykle przekracza kilka lub kilkanaście tysięcy złotych – zawsze powinno się zawrzeć z wykonawcą robót umowę, szczegółowo określającą zakres prac, wynagrodzenie (lub zasady jego obliczania), harmonogram, prawa i obowiązki stron na wypadek wystąpienia wad / szkód / opóźnień, inne podyktowane specyfiką zleconych prac. W każdym przypadku gdy potencjalny wykonawca odmawia podpisania takiego kontraktu lub przedstawia wersję umowy, w której pozbawia inwestora „prawa do czegokolwiek” jest to jasny sygnał, że mamy do czynienia z nierzetelnym podmiotem. Należy pamiętać, iż co prawda podpisanie umowy nie gwarantuje jeszcze należytego wykonania zleconych robót, znacząco jednak minimalizuje związane z tym procesem ryzyka, w tym przede wszystkim ryzyka finansowe. 


III. Kierując się podstawową zasadą jaką w procesach realizacji inwestycji budowlanych jest zasada ograniczonego zaufania, inwestor winien zapewnić sobie wsparcie profesjonalnego nadzoru inwestorskiego. Przykładowo można wskazać, iż np. w trakcie budowy domu jednorodzinnego w technologii tradycyjnej, profesjonalnym nadzorem objęte być powinny następujące zdarzenia:
STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
1) Pierwszy wpis do dziennika budowy (zapoznaniem się z terenem, uwarunkowaniami, dokumentacją)
2) Tyczenie budynku przez geodetę
3) Badania geotechniczne podłoża
4) Odbiór zbrojenia ław fundamentowych przed ułożeniem betonu
5) Odbiór ścian fundamentowych
6) Odbiór zbrojenia stropu nad piwnicą
7) Odbiór zbrojenia schodów piwnicy
8) Odbiór ścian parteru - rozmieszczenie w planie, wymiary, lokalizacja otworów
9) Odbiór izolacji ścian piwnicy przed zasypką
10) Odbiór zbrojenia stropu nad parterem
11) Odbiór zbrojenia schodów
12) Odbiór konstrukcji więźby dachowej i konstrukcji kominów
13) Odbiór poszycia dachowego
14) Odbiór montażu okien i drzwi zewnętrznych
STAN WYKOŃCZENIOWY
15) Odbiór montażu izolacji ścian zewnętrznych
16) Odbiór robót elewacyjnych i obróbek blacharskich
17) Odbiór rozmieszczenia punktów elektrycznych i wod-kan
18) Odbiór tynków
19) Odbiór termoizolacji poddasza
20) Odbiór paroizolacji poddasza
21) Odbiór izolacji podposadzkowej w piwnicy
22) Odbiór szlicht
23) Odbiór zabudowy lekkiej - gipsowo-kartonowe osłony, sufity podwieszane, zabudowa poddasza oraz montażu podokienników
24) Odbiór robót glazurniczych
25) Odbiór białego montażu wod-kan
26) Odbiór robót posadzkarskich
27) Odbiór montażu drzwi wewnętrznych
28) Odbiór prac malarskich i białego montażu urządzeń elektrycznych
29) Odbiór prac kominiarskich przewodów wentylacyjnych i kominowych

W przypadku prowadzenia prac wykończeniowych czy remontowych takich zdarzeń, które winne być objęte profesjonalnymi odbiorami jest zdecydowanie mniej. Koszt takiej usługi zawsze jednak będzie minimalny w stosunku do wartości prowadzonej inwestycji (w Naszej firmie ustalany indywidualnie w zależności od zakresu przedmiotowego prowadzonych prac).


IV. W przypadku, gdy prace budowlane / remontowe / adaptacyjne zostały już wykonane i po upływie pewnego czasu od daty ich odbioru okazało się, że jakość materiałów czy wykonanych prac nie odpowiadała normom i/lub Naszym oczekiwaniom należy pamiętać, iż możliwość dochodzenia swoich roszczeń z tego typu umów od ich wykonawców jest ograniczona terminami przedawnienia wynikającymi z Kodeksu cywilnego.
Na etapie zgłaszania wykonawcy ujawnionych wad / usterek niezbędna jest ścisła współpraca prawnika posiadającego doświadczenie w sprawach reklamacji takich prac i inżyniera budownictwa. Na etapie prowadzenia sporów bowiem, każda czynność faktyczna lub prawna dokonana w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych może rzutować na późniejszy wynik procesu. Każdy dokument - czy to wystąpienie do wykonawcy robót, czy opinia techniczna - winne być tak opracowywane aby stanowiły skuteczny oręż w ewentualnym procesie sądowym.

Synerga Invest